Vedtægter

Vedtægter for Dansk Retspsykologisk Selskab

§ 1. NAVN:
Selskabets navn er “Dansk Retspsykologisk Selskab”.

§ 2. ALMENT FORMÅL:
– At højne kvaliteten af det psykologiske arbejde inden for det retslige område.
Stk. 2.
Specifikke formål:
– Fortsat at definere og udvikle retspsykologien som selvstændig psykologisk disciplin.
– At skabe et forum for udveksling af erfaringer og udvikling af teori, metode og praksis inden for det retpsykologiske område.
– At skabe opmærksomhed og udbrede information om psykologers arbejde inden for det retslige område.
– At gøre opmærksom på retpsykologers faglige og juridiske interesser.
– At medvirke til uddannelse i retspsykologi.
– At samarbejde med relevante faglige organisationer og personer i ind- og udland.
– At arrangere og medvirke ved afholdelse af arbejdsgrupper, kurser, møder og lignende for medlemmer og andre interesserede.
– At afholde minimum 3 møder årligt.

§ 3. MEDLEMMER:
Der kan optages studenter- og kandidatmedlemmer af Dansk Psykologforening, der er
interesserede i at virke for selskabets fremme.

§ 4. GENERALFORSAMLING:
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2.
Der afholdes én årlig generalforsamling inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse til generalforsamling sker direkte til medlemmerne med mindst 8 ugers varsel samt gennem andre relevante medier med mindst 4 ugers varsel. Forslag til dagsorden skal være indsendt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen, således at endelig dagsorden kan udsendes senest 2 uger før afholdelsesdatoen.
Stk. 3.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4) Forelæggelse af regnskab for forgangne år (godkendt af DPs revision)
5) Godkendelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Fremtidige arrangementer
8) Valg af bestyrelse
9) Eventuelt
På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenpunkter til besluttende afstemning.
Stk. 4.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de deltagende medlemmer. Ved valg af bestyrelse har hvert deltagende medlem det antal stemmer, der svarer til antallet af betyrelsesmedlemmer på valg.
Kandidatmedlemmers stemme tæller med 1, studentermedlemmers stemme tæller med 1/3.
Stk. 5.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling indeholder dagsorden, og skal udsendes senest 14 dage efter anmodningen er fremsat. Nyvalg til bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling kan kun finde sted, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer ønsker det.
Stk. 6.
Om nødvendigt kan generalforsamlingen afholdes online ved særlige forhold som nedlukning af samfundet.

§ 5. BESTYRELSEN:
Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen selskabets øverste myndighed.
Stk. 2.
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer med et maks antal på 7 eksklusiv 2 suppleanter. Højst ét medlem af bestyrelsen kan være studentermedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og 2 i ulige årstal. Der vælges hvert år 2 suppleanter for ét år. Bestyrelsesmedlemmer kan genopstille til bestyrelsen.
Stk. 4.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.

§ 6. ØKONOMI:
Selskabet kan anmode om økonomisk tilskud fra Dansk Psykologforening til udgifter i forbindelse med selskabets virksomhed.
Stk. 2.
Medlemmer af selskabet betaler det af generalforsamlingen godkendte kontingent.
Stk. 3.
Selskabet kan skaffe sig indtægter fra egne aktiviteter og arrangementer.
Stk. 4.
Selskabets midler skal bruges i overensstemmelse med formålsparagraffen.

§ 7. REGNSKAB OG REVISION:
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2.
Foreløbigt regnskab (med kopi af bilag) for selskabet indsendes til Dansk Psykologforening senest den 15. januar for det foregående kalenderår.
Stk. 3.
Regnskabet revideres af Dansk Psykolog Forening. Regnskabet samt eventuelle kommentarer fra revisionen fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen
Stk. 4.
Selskabets bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af selskabet.

§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Stk. 2.
Forslag til ændringer skal være fremsendt sammen med dagsordenen.
Stk. 3.
Kandidatmedlemmers stemme tæller med 1, studentermedlemmers med 1/3.

§ 9. OPLØSNING:
Selskabet kan opløses, såfremt mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor ved en generalforsamling.
Stk. 2.
Beslutningen skal endeligt godkendes ved almindeligt flertal ved urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 3.
Kandidatmedlemmers stemme tæller med 1, studentermedlemmers med 1/3.
Stk. 4.
Selskabet opløses desuden, hvis der i 2 år ikke har været afholdt generalforsamling. Den sidst valgte kasserer er ansvarlig for, at selskabets sagsmateriale, kassebeholdning m.v overføres til Dansk Psykologforening.